CERE-Logo-Commemoratiu-35

Durant aquest any 2018 el CERE celebra el seu 35è aniversari i per recordar l’efemèride durant tot l’any el logotip portarà aquest lema.

ACTA FUNDACIONAL DEL CENTRE D’ESTUDIS COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE

Queden reunits a la Sala de Sessions de I’Excm. Ajuntament de Vinebre el proppassat trenta de Juny de 1983, a les set del vespre, els sotasignats senyors: Laura Rofes (Flix), Francesc Xavier Vega (Flix). Joan Perelló (Garcia), Jordi Ferrús (Ascó) , Carmel Biarès (Ascó) , Josep Brull (Tivissa), Josep M. Pros (Vinebre), Joan Llargués (Móra d’Ebre), Carles Vega (Flix), Pere Muñoz (Flix), Ramon Sabaté (Flix), Mariano Hierro (Flix), Josep Cid (Riba-roja), Josep M” Manero (Vinebre), Ma. Carme Correcher (Vinebre) i Magda Clua (Flix), que actua com a Secretària provisional, amb la finalitat de constituir el Centre d’Estudis Comarcal de la Ribera d’Ebre i aprovar-ne els corresponents estatuts.

Així. i entrant en I ‘ordre del dia preestablert de mutu acord pels assistents, es prenen els següents acords: Constitució del Centre. Es constitueix el Centre d’Estudis Comarcal de la Ribera d’Ebre, sota la mateixa denominació social i activitat cultural a la comarca de la Ribera d’Ebre. dedicat a l’estudi de les característiques socials, econòmiques, polítiques, etc., de la mateixa i al foment i conren del seu coneixement historic i de futur. El domicili social s’estableix provisionalment a Flix, a l’edifici social situat al carrer Sant Jordi, 1-3.

Aprovació dels Estatuts.

Examinat el projecte d’estatuts del Centre d’Estudis Comarcal de la Ribera d’Ebre, presentat per la ponència composta pels senyors J. M. Sáez, C. Biarnès, J. M. Pros. Pere Muñoz i F. X. Vega, s’acorda d’aprovar-lo per unanimitat i es decideix que comencin a regir les disposicions que s’hi inclouen a partir del mateix moment de la inscripció legal del centre.

I no havent-hi més afers a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 9 de la nit, de la qual estenc la present acta que signen amb mi, la Secretària provisional, els assistents.