El Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre ja ha fet públiques les bases de la XXIV convocatòria de les beques del CERE 2017. En aquesta nova edició es duplica la dotació econòmica de cada beca fins els 700€.

 

Bases XXIV convocatòria de beques del CERE – 2017

 Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), amb el suport del Consell Comarcal, publica la següent convocatòria de bases per a la concessió de beques per a l’any 2017.

 

I. El CERE podrà concedir fins a un màxim de 5 beques per a projectes de treball que tinguin com a objectiu central de referència la comarca de la Ribera d’Ebre. La quantia de les beques serà de 700 € per als socis del CERE i de 400 € per als no socis. La Comissió de Beques del CERE podrà modificar en funció de les sol·licituds l’import de les assignacions.

 

II. Els àmbits d’interès comarcal són generals i es consideren la recerca sobre temes de geologia, climatologia, botànica, zoologia, ecologia, geografia, arqueologia, història, economia, lingüística, literatura, art, música, etnologia, sociologia, antropologia, noves tecnologies, pensament, etc.

 

III. Els sol·licitants de la beca hauran de presentar al CERE la següent documentació en català:

 • Instància de sol·licitud de la beca, especificant el nom del responsable del projecte.
 • Currículum vitae del responsable i col·laboradors.
 • Memòria del projecte de treball, que inclourà:
  • Antecedents i estat actual del tema (màx. 2 pàg.).
  • Objectius (màx. 2 pàg.).
  • Pla de treball i metodologia (màx. 4 pàg.).
  • Justificació de l’interès del projecte (màx. 1 pàg.).
  • Bibliografia (màx. 1 pàg.).
 • L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de la junta del CERE, en el cas de no ser-ne soci el responsable del projecte.

 

IV. Les beques seran atorgades per la Comissió de Beques del CERE, que podrà consultar assessors externs per valorar els diversos projectes. Es valorarà el fet que el responsable del projecte sigui soci del CERE, els temes poc desenvolupats a la comarca i la diversitat d’aspectes tractats en les sol·licituds concedides a cada convocatòria. A cada convocatòria de beques es podran establir temes de recerca d’especial interès a criteri de la Junta o la Comissió de Beques del CERE. En aquesta convocatòria es consideraran d’especial interès tots aquells projectes de treball centrats en aspectes relacionats amb:

 • Aspectes històrics dels segles XII i XIII a la Ribera d’Ebre
 • L’Orde del Temple a la Ribera d’Ebre
 • La baronia d’Entença

 

V. Les sol·licituds s’adreçaran a la seu del CERE (C. Sant Jordi, 3, 3r. Apartat de correus núm. 8, 43750 FLIX). El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2017 i la resolució es farà pública dins el termini de dos mesos.

 

VI. Els treballs finals es presentaran en català, per escrit i amb suport informàtic, i hauran de tenir una extensió mínima de 70 pàgines i màxima de 200 pàgines a doble espai en format Times 12. S’admeten altres variants com ara reculls de fons sonors o d’imatges, etc.

 

VII. Passat un any de la concessió de la beca, caldrà presentar un informe de l’estat d’execució dels treballs, que consti d’un cronograma de les tasques executades i pendents i, si escau, de la part ja desenvolupada del projecte. La Comissió de Beques del CERE avaluarà la documentació presentada i emetrà un informe amb les seves consideracions, les quals s’hauran de tenir en compte en la confecció final del treball.

 

VIII. Quan la Comissió de Beques així ho sol·liciti l’autor haurà de facilitar, a més del treball final, una versió en forma d’article per a la seua publicació a la revista Miscel·lània del CERE, seguint les Normes de publicació d’aquesta, que es poden consultar a l’espai web de l’entitat (www.riberadebre.org).

 

IX. El pagament de les beques es farà efectiu, previ informe favorable de la Comissió de Beques del CERE, després del lliurament a l’entitat convocant dels treballs realitzats i, si escau, de l’article per a la revista Miscel·lània del CERE.

 

X. El termini de presentació del treball o article serà d’un màxim de dos anys des de la data de concessió de les beques. Qualsevol pròrroga d’aquest termini haurà de comptar amb l’aprovació de la Comissió de Beques i de forma ordinària només es concedirà una pròrroga d’un any.

 

XI. El CERE es reserva el dret a publicar els treballs becats com a llibre o com a article a la revista Miscel·lània del CERE. Passat un any des de la data de lliurament del treball o mitjançant un acord amb l’entitat, l’autor el podrà editar fent constar la col·laboració del CERE. En cas que el treball participi en una edició del Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila, caldrà esperar a que es faci públic el veredicte de la mateixa.

 

XII. L’autor autoritza al CERE a publicar un resum del treball en format digital, ja sigui a l’espai web de l’entitat o mitjançant altres espais web, com a publicació individual o formant part d’altres publicacions. D’acord amb l’autor, també es podrà publicar el treball íntegre.

 

XIII. L’autor autoritza a la Comissió de Beques del CERE per a que, si ho estima oportú, presenti d’ofici al Premi d’Assaig Artur Bladé i Desumvila aquells treballs becats que reuneixin les condicions necessàries.

 

XIV. La Comissió de Beques es reserva el dret de fer presentacions públiques dels treballs becats per l’entitat, preferentment amb la participació de l’autor.

 

XV. La sol·licitud d’una de les beques atorgades mitjançant la present convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases i el consentiment amb les autoritzacions que hi consten.