Amb l’objectiu de promoure el desenvolupament, la divulgació i el foment dels valors culturals, científics i artístics de la Ribera d’Ebre, el Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre (CERE), amb el suport del Consell Comarcal, publica la següent convocatòria de bases per a la concessió de beques per a l’any 2014.

I. El CERE podrà concedir fins a un màxim de 10 beques per a projectes de treball que tinguin com a objectiu central de referència la comarca de la Ribera d’Ebre. La quantia de les beques serà de 350 € per als socis del CERE i de 200 € per als no socis. La Comissió de Beques del CERE podrà modificar en funció de les sol·licituds l’import de les assignacions.

II. Els àmbits d’interès comarcal són generals i es consideren la recerca sobre temes de geologia, climatologia, botànica, zoologia, ecologia, geografia, arqueologia, història, economia, lingüística, literatura, art, música, etnologia, sociologia, antropologia, noves tecnologies, pensament, etc.

III. Els sol·licitants de la beca hauran de presentar al CERE la següent documentació en català:

– Instància de sol·licitud de la beca, especificant el nom del responsable del projecte

– Currículum vitae del responsable i col·laboradors

– Memòria del projecte de treball, que inclourà:

— Antecedents i estat actual del tema (màx. 2 pàg.)

— Objectius (màx. 2 pàg.)

— Pla de treball i metodologia (màx. 4 pàg.)

— Justificació de l’interès del projecte (màx. 1 pàg.)

— Bibliografia (màx. 1 pàg.)

– L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de la junta del CERE, en el cas de no ser-ne soci el responsable del projecte

IV. Les beques seran atorgades per la Comissió de Beques del CERE, que podrà consultar assessors externs per valorar els diversos projectes. Es valorarà el fet que el responsable del projecte sigui soci del CERE, els temes poc desenvolupats a la comarca i la diversitat d’aspectes tractats en les sol·licituds concedides a cada convocatòria. A cada convocatòria de beques es podran establir temes de recerca d’especial interès a criteri de la Comissió de Beques del CERE. En aquesta convocatòria es consideraran d’especial interès tots aquells projectes de treball centrats en aspectes relacionats amb:

• Construccions de pedra en sec a la Ribera d’Ebre

• Genealogia i onomàstica a la Ribera d’Ebre

V. Les sol·licituds s’adreçaran a la seu del CERE (C. Sant Jordi, 3, 3r. Apartat de correus núm. 8, 43750 FLIX). El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 30 d’abril de 2014 i la resolució es farà pública dins el termini de dos mesos

VI.  Els treballs finals es presentaran en català, per escrit i amb suport informàtic, i preferentment en forma d’article per a la seua possible publicació a la revista Miscel·lània del CERE, seguint les Normes de publicació d’aquesta, que es poden consultar a l’espai web de l’entitat (www.riberadebre.org). S’admeten altres variants com ara reculls de fons sonors o d’imatges, etc.

VII. El pagament de les beques es farà efectiu després del lliurament a l’entitat convocant dels treballs realitzats i vist l’informe favorable de la Comissió de Beques del CERE.

VIII. El termini de presentació del treball o article serà d’un màxim de dos anys des de la data de concessió de les beques. Qualsevol pròrroga d’aquest termini haurà de comptar amb l’aprovació de la Comissió de Beques i de forma ordinària només es concedirà una pròrroga d’un any.

IX. El CERE es reserva el dret a publicar els treballs becats com a llibre o com a article a la revistaMiscel·lània del CERE. Passat un any des de la data de lliurament del treball o mitjançant un acord amb l’entitat, l’autor el podrà editar fent constar la col·laboració del CERE.

X. L’autor autoritza al CERE a publicar un resum del treball en format digital, ja sigui a l’espai web de l’entitat o mitjançant altres espais web, com a publicació individual o formant part d’altres publicacions. D’acord amb l’autor, també es podrà publicar el treball íntegre.

XI. La Comissió de Beques es reserva el dret de fer presentacions públiques dels treballs becats per l’entitat, preferentment amb la participació de l’autor.

Bases de la XXI Convocatòria de beques del CERE (pdf).